CPO Liv'N Colors

CPO LIV'N COLORS

FAQ

CPO Algemeen

De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een groep particulieren verenigd zich om samen grond of een pand te kopen om daar woningen te bouwen.

Wij zoeken niet alleen een huis. We willen wonen in een fijne woonomgeving die bij ons past. In een CPO kunnen we meer invloed hebben op de plek en de manier waarop wij willen wonen. Krachten bundelen is voor ons vanzelfsprekend. Over de hele wereld bouwen mensen zelf hun huis maar in Nederland is het niet zo vanzelfsprekend.  Zelf bouwen binnen de randstad is met ons budget alleen mogelijk als we dat samen doen. Samen met onze toekomstige buren zijn wij straks opdrachtgever voor ons eigen (nieuw)bouwproject.

NADELEN  

 • Het realiseren van een CPO is een meerjarenproject. Dit vraagt van de toekomstige bewoners geduld, uithoudingsvermogen en optimisme;
 • Veel facetten worden gaande weg pas concreet. In fase 1 en 2 is het bijvoorbeeld nog onduidelijk op welke plek we uiteindelijk zullen gaan wonen.
 • De gemeente is een belangrijke samenwerkingspartner. Dat kan het proces vertragen en er kunnen vanuit de gemeente randvoorwaarden gesteld worden bijvoorbeeld aan het uiteindelijke ontwerp;
 • Bewoners moeten minimaal 28.000 euro eigen geld in kunnen leggen om de voorfinanciering van het project te betalen;

VOORDELEN

 • Door de krachten en middelen te bundelen zijn er dingen mogelijk die voor één huishouden met modaal inkomen niet te realiseren zijn;
 • Het collectief bouwen zorgt voor schaalvoordeel, de kostprijs ligt gemiddeld tussen de 10-20% onder de marktwaarde;
 • Bewoners die instappen voor fase vier[1] hebben, naast de invloed op het ontwerp van hun eigen woning, ook invloed op het totale ontwerp van het CPO en de manier waarop er wordt samengewoond;
 • Bewoners kennen hun buren en dragen bij aan het creëren van een veilige, fijne woonomgeving waar samenhorigheid normaal is.

 

De kernwaarden van ons CPO zijn;
 • innovatief
 • kleurrijk (cultureel diverse)
 • duurzaam
Daarmee willen we klaar zijn voor de toekomst. Voor wat betreft innovatief en duurzaam denken wij aan slim ontwerpen/bouwen, het lange termijn perspectief meenemen bij beslissingen en doorlopend evalueren of we nog steeds klaar zijn voor de toekomst. Bijvoorbeeld met de juiste materialen bouwen, nul op de meter, regenwater opvangen maar ook vooral aan ruimte maken om creatieve nieuwe ideeën uit te proberen. We houden van buiten de box denken. Innovatie en duurzaam zijn tegenwoordig steeds normaler als uitgangspunt. Wat ons onderscheid, ook van andere CPO’s, is de wens om kleurrijk te wonen. Met kleurrijk bedoelen wij cultureel divers. In andere CPO’s valt op dat er weinig culturele diversiteit is wij zien juist de mix van culturen als iets dat onze woonplek kan verreiken. Bovendien past dit ook bij gemeente Den Haag waar het grootste deel van de bewoners een andere culturele achtergrond heeft dan de Nederlandse.  Daarmee is dit ons belangrijkste uitgangspunt. Fijn wonen heeft vele invloed op ons levensgeluk. Daarom willen we graag op een plek wonen waar we mooi nieuwe herinneringen kunnen maken. Met de juiste mensen bij elkaar zijn bijzondere dingen mogelijk!

In CPO Liv’n Colors is er op dit moment geen mogelijkheid om te huren.  In de huidige woningmarkt (april 2022) lijkt dit financieel niet haalbaar. Wij zullen in fase één en twee[1] blijven onderzoeken of we dit toch mogelijk kunnen maken. Daarnaast zal het vinden van een locatie bepalend zijn in het maken van de definitieve beslissing hierover.

Financiën

VOORFINANCIERING
Bij realiseren van een CPO maakt de bewoner kosten voordat de bouw van het huis werkelijk van start gaat. Te denken valt aan vergunningen, procesbegeleiders maar ook om de leges die je aan de gemeente moet betalen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
Deze kosten worden vaak ‘plankosten’ of ‘voorfinanciering’ genoemd. Je moet dit zelf vooruit kunnen betalen.

 

HYPOTHEEK KOSTEN
Iedere bewoner sluit zijn eigen hypotheek af. De hypotheek wordt vanaf de start van de bouw, net als bij nieuwbouwprojecten van ontwikkelaars, te beginnen met een bouwdepot, betaald.  

 

GEZAMENLIJK BEZIT
Stel dat het CPO uit eindelijk uit 20 huishoudens bestaat. Dan hebben die 20 huishoudens hun eigen woonplek met privacy maar ook één 20e deel van de gezamenlijke grond en ruimtes.  Over de kosten van de materialen, bouw en het onderhoudt van het gezamenlijk bezit worden afspraken gemaakt binnen de bewonersvereniging.

LID WORDEN VAN DE BEWONERSVERENIGING

Van de mensen die lid worden van de bewonersvereniging vragen we een commitment bedrag van 250 euro per persoon voor achttien jaar en ouder. Hiervan worden de kosten van de promotie en de notaris en inschrijfkosten van de vereniging gedekt. Dit geld wordt vanuit de bewonersvereniging beheert.

 

 

VOORFINANCIERING

Ten aanzien van de voorfinanciering is het lastig om een precies bedragen te noemen. Deskundigen gaan uit van een bedrag van ongeveer 28.000 euro.

 

Wat meespeelt is de beslissing van de bewonersvereniging over de verdeelsleutel over de voorfinanciering. Als er besloten wordt dat de voorfinanciering naar rato verdeeld wordt kan ook gedacht worden aan  5% tot 10% van de uiteindelijke woningprijs. In CPO Liv’n Colors is nog niet besloten welke verdeelsleutel gehanteerd zal gaan worden.

 

Soms is het zo dat gemeentes of provincies subsidies of leningen beschikbaar stellen voor de voorfinanciering. In de regel heb je voor deze kosten in de aanloopperiode echter eigen geld nodig.

 

Op dit plaatje te zien gaat de betaling van dat bedrag in delen maar het is een beetje afhankelijk van de grote van de groep op welk moment er wat betaald moet worden. Hier zijn speciale verdeelsleutels voor. In de statuten van de bewonersvereniging wordt vastgelegd welke verdeelsleutels gehanteerd wordt. Het beheer van de financiën gaan vanuit de bewonersvereniging die gevormd wordt door één lid van alle huishoudens die CPO Liv’n Colors gaan bewonen.

Ja, het is mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Niet alle banken verstrekken een hypotheek voor een CPO maar omdat deze manier van wonen steeds vaker voorkomt wordt de diversiteit aan geldverstrekkers steeds groter.

CPO Liv’n Colors is voor bewoners die de kernwaarde van het CPO; innovatief, kleurrijk en duurzaam onderschrijven en voor zichzelf op zoek zijn naar een woonplek.  Mensen die samen wonen met privacy maar ook aandacht voor elkaar waardevol vinden.

Als je snel wilt gaan, ga alleen, als je ver wilt gaan ga samen.

Wij zijn op zoek naar kerngroep leden.

Organisatie

Wij gaan uit van minimaal 15 huishoudens omdat dit aantal minimaal is om besluitvorming in groepen te optimaliseren en maximaal 50 huishoudens. Omdat groepen van meer dan honderd mensen hun besloten karakter verliezen. Het totaal aantal huishoudens zal afhankelijk zijn van de plek waar we gaan wonen.

Op dit moment (april 2022) zijn de volgende externe partijen betrokken:

 • Procesbegeleiders, Bouwen met de Buren
 • Architect, Luyongo Juliana

In het tweede deel van 2022 verwachten wij van start te kunnen gaan met gesprekken met gemeentes, woningbouwverenigingen en grondverkopers.

De locatie voor ons CPO wordt Den Haag of één van de randgemeentes.

 

Planning

Fase 1; een projectplan en statuten schrijven.

 

Fase 2; in gesprek met de gemeente/grond verkopers.

 

Fase 2; Grond aankopen.

 

Fase 2; Bewoners aantal vergroten.

 

Fase 3; Beslissen over concrete vormgeving van CPO Liv’n Colors.

 

Fase 4; Bouwen.

 

Onze toekomstige buren kunnen zich bij CPO Liv’n Colors aansluiten in alle fases. 

Met minimaal vier huishoudens mogen wij ons in de gemeente Den Haag inschrijven als CPO. Dit is een belangrijke stap voor we in gesprek gaan met de gemeente. Mensen die opteren voor friends of family housing tellen als één huishouden. Wij hopen dat zich meer gelijkgestemde toekomstige buren aan zullen sluiten bij de vereniging in fase één. Dit zorgt namelijk voor meer gedachtenkracht en vergroot ons netwerk.  

 

In het schrijven van ons plan en het voeren van de gesprekken zullen we bijgestaan worden door de architect en de procesbegeleiders. Maar hoe meer we zelf doen hoe minder geld we aan deze adviseurs uit hoeven te geven.

 

Is fase twee moet de locatie gevonden worden. We zullen daarvoor in gesprek gaan me verschillende potentiële partijen zoals; de gemeente, een boer zijn land verkoopt of door een blok huizen over te nemen van een woningbouwvereniging. In het tweede deel van 2022 verwachten wij van start te kunnen gaan met deze gesprekken.

 

Als we de locatie gevonden hebben volgt fase drie. Voor die fase drie hebben we ongeveer 1.5 jaar nodig. In die tijd maken we alle beslissingen die gemaakt moeten worden over de architectuur en de verdere vormgeving van het CPO. Er wordt in deze fase met veel verschillende partijen samen gewerkt. In deze fase zal de bewoners groep ook groter gemaakt worden. Mits er voldoende ruimte is op de loactie die we gevonden hebben.

 

Het bouwen is fase vier.

Het is mogelijk om je deelname stop te zetten. Het is afhankelijk van de fase en van je inleg hoeveel geld je terug kunt krijgen. In de statuten van de bewonersverenging wordt vastgelegd hoe dit zit. De commitment vergoeding wordt niet terugbetaald.

De leden van de bewonersvereniging worden in fase 1 geacht aan de sluiten bij de waardentraining (éénmalig twee uur). In fase 2 worden zijn maandelijks geacht aanwezig te zijn bij de bewonersvergadering.
Leden staat het vrij om aan te geven als zij extra tijd kunnen investeren. Met de medeleden van de bewonersvereniging worden in dat geval afspraken gemaakt over de taakverdeling.

Nu denk je misschien, heb ik in zo’n woonomgeving nog wel privacy?
Wat ons betreft zeker. De minimale verwachting is dat bewoners deel nemen aan de vergadering van de bewonersvereniging (op den duur de vereniging van eigenaren). In fase 3 zullen deze vergaderingen vaker plaats vinden in verband met alle beslissing die over de vormgeving van het CPO genomen moeten worden.

Als het CPO eenmaal gerealiseerd is kies je zelf wanneer je contact maakt met je buren. Je huis blijft een plek waar je ook privacy hebt en tot rust kunt komen. Het delen van eten, spullen of ervaringen en kennis is vanzelfsprekend (geen verplichting).